หน่วยงานด้านความปลอดภัยที่จัดฝึกอบรมและที่ขึ้นทะเบียน

      1) หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน ตามกฎกระทรวงเรื่อง มาตรการความ
             ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549
      2) หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน ตามประกาศ
             กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หลักสูตร
             ผู้ควบคุมประจาหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2554
      3) หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามประกาศ
             กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หลักสูตร
             คนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น
             ทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออกหนังสือ รับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซ
             ประจำโรงงาน พ.ศ. 2554